• You are here:
 • Home
 • Over Stipel

Over Stipel

Waarom Stipel?

Om eenheid te creëren in de toepassing van veiligheidsregelgeving in de elektro- en gastechniek, nam Stipel, Stichting Persoonscertificatie Energietechniek, een paar jaar geleden het initiatief om in Nederland een eenduidig systeem op te zetten. De stichting is een initiatief vanuit het bedrijfsleven, met vertegenwoordigers uit verschillende richtingen:

 • Werkgevers
 • Werknemers
 • Certificaathouders
 • Certificerende instellingen
 • Opleidingsinstituten

Daarnaast is het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nauw betrokken bij de opzet van Stipel.

Voordelen

In de uitvoering hanteren veel bedrijven dezelfde schema’s als Stipel. Persoonscertificering ligt binnen handbereik. We zetten voor u de voordelen op een rij:

 • Gecertificeerde medewerkers
 • Beschikken over actuele vakbekwaamheid
 • Vergroten de (ARBO)-veiligheid
 • Zijn beter en algemeen inzetbaar
 • Zorgen voor een reductie van het aantal ongevallen
 • Zorgen voor lager ziekteverzuim
 • Zijn een meerwaarde voor opdrachtgevers en opdrachtnemers
 • Zorgen voor een vermindering van toezichtlasten arbocatalogus

Certificatieschema’s

Wij hebben verschillende certificatieschema’s opgesteld. Daarin zijn de uniforme eisen vastgelegd waaraan moet worden voldaan om voor een persoonscertificaat in aanmerking te komen. Dit schept duidelijkheid in wat technici moeten kennen en kunnen om veilig te werken aan installaties. De certificatieschema’s zijn rechtstreeks gekoppeld aan de praktijk. Hierdoor is het mogelijk om technici te certificeren volgens de norm ISO/IEC 17024.

Onder Alle documenten vindt u alle beschikbare schema’s.

Examens

De examens staan onder verantwoording van een Certificatie-instelling, Aestimavi, DNV, Dekra of KIWA. Deze Certificatie-instellingen waarborgen de onafhankelijkheid en kwaliteit van de examens, zorgen voor synergie in de markt, de certificatie en registratie. Periodiek toetst de Raad voor Accreditatie de onafhankelijkheid en kwaliteit van de Certificatie-instellingen.

Organisatie

Binnen de organisatie van Stipel zijn ruim 50 deskundigen uit de praktijk voor u bezig.

College van Deskundigen

De certificatieschema’s worden ontwikkeld en onderhouden door “Colleges van Deskundigen” (CvD). Deze zijn verantwoordelijk voor de technische inhoud. De leden worden voorgedragen door de branche-organisaties die belang hebben bij de schema’s.

Momenteel zijn er twee Colleges van Deskundigen:

 1. CvD-Elektrotechniek, belast met de certificatieschema’s voor Industrie welke volledig zijn afgestemd op de NEN-EN 50110 / NEN 3140 / NEN 3840
 2. CvD-PCE, belast met de gas- en elektrotechnische certificatieschema’s welke specifiek worden afgestemd voor gebruik binnen de energiebedrijven.

Raad van Belanghebbenden

Elk schema wordt getoetst door een breed samengestelde Raad van Belanghebbenden. Deze Raad beoordeelt of een schema’s voldoet aan de ISO-IEC 17024. De wereldwijd erkende norm voor persoonscertificatie.

Bestuur

Het Bestuur faciliteert de Colleges en de Raad en is verantwoordelijk voor het beleid.

 • Han Smits - Voorzitter
 • René WeijRené Weij - Secretaris
 • Henk van der MeijdenHenk van der Meijden - Penningmeester
 • Andre Hooijmaijers - Bestuurslid
 • Pouw JongbloedPouw Jongbloed - Bestuurslid
 • Mark PolmanMark Polman - Ambt. secr.